Menu

Polityka prywatności

  Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych wszelkich użytkowników serwisu internetowego, wraz ze Sklepem internetowym, działającego pod adresem: http://www.formaster.com, https://dafi.pl lub https://sklep.dafi.pl. Ponadto, ma ona zastosowanie do użytkowników aplikacji mobilnej „Moje Dafi”.   Postanowienia pisane w Polityce Prywatności z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego DAFI dostępnym https://sklep.dafi.pl/regulamin, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w Polityce Prywatności.

 • §1 Definicje
 1. Administrator – Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000080942, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Kielcach, NIP: 9590122245, REGON: 290670483.
 2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Serwis – serwis internetowy formaster.com i dafi.pl, wraz ze Sklepem internetowym.
 5. Aplikacja – aplikacja mobilna Administratora pod nazwą „Moje Dafi”.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, korzystająca z Aplikacji lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności oferowanych przez Administratora, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu lub do Aplikacji.


 • §2 Postanowienia Ogólne
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam Danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych osobowych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, tj. z RODO, z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie podane przez Użytkownika informacje lub
  2. poprzez gromadzenie plików cookies.
 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach danego formularza wypełnianego w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego i są traktowane jako poufne oraz nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 2. Wykorzystujemy unikalne, stałe identyfikatory urządzeń dla celów diagnostyczno-statystycznych - narzędzia monitorujące aplikacje (czy pojawiają się błędy, jeśli tak, to na jakich urządzeniach itp.), wykorzystujemy Android Advertising ID (platforma Android) i identifierForVendor (platforma iOS).
 3. Dane osobowe pozostawione w Serwisie lub w Aplikacji nie zostaną w jakikolwiek sposób udostępnione osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w obowiązujących przepisach prawa.


 • §3 Informacje dot. przetwarzania Danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000080942, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Kielcach, NIP: 9590122245, REGON: 290670483.
 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:
  1. w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, wykonania, zmiany bądź rozwiązania jakiejkolwiek umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, w tym w szczególności umowy obejmującej korzystanie z Aplikacji, umowy związanej ze złożeniem zamówienia w Sklepie internetowym, bądź innej umowy dotyczącej usług świadczonych na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w ramach Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  2. w celach niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 12 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219), oraz z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności:
   1. prowadzenia marketingu produktów i usług Administratora w trakcie trwania umowy zawartej z Użytkownikiem,
   2. prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji,
   3. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartych umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. w celu zgodnym z dobrowolną zgodą wyrażoną przez Użytkownika na przetwarzanie jego / jej danych osobowych, m.in. w przypadku zapisania się przez Użytkownika do newslettera, do programów lojalnościowych, czy też wyrażenia zgody na udział w konkursach i akcjach marketingowych (wskazanej precyzyjnie w regulaminie dot. konkretnego konkursu lub akcji marketingowej).
 1. Administrator dochowuje należytej staranności, aby Dane osobowe Użytkownika były zawsze merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  1. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:  
  2. w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania umów zawartych z Użytkownikiem przez okres trwania tych umów, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
  3. w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wskazany w przepisach prawa;
  4. w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przez okres niezbędny do realizacji tych celów;
  5. w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych – do czasu wycofania tej zgody.
 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. w zakresie danych osobowych przetwarzanych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przysługuje ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. w zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub w celach niezbędnych do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przysługuje ponadto prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 1. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy w ramach Serwisu lub Aplikacji.
 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem: Formaster S.A. z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24 lub w sposób elektroniczny pod adresem: iod@formaster.com.
 1. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz się kontaktować z Administratorem poprzez adres e-mail iod@formaster.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@formaster.com.
 1. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, dostawcy usług IT, przewoźnicy oraz dostawcy innych usług dodatkowych związanych ze świadczeniem przez Administratora usług w ramach Serwisu lub Aplikacji.
 1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 4. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


 • §4 Pliki cookies
 1. Serwis formaster.com i dafi.pl wraz ze Sklepem internetowym używa plików cookies. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do:
  1. możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu,
  2. dopasowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego Urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  3. tworzenia anonimowych statystyk (z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  4. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  5. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowej Serwisu.
 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o Użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronach Serwisu.
 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 
 1. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora Serwisu, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej administrowanej przez partnerów Administratra Serwisu, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam Danych osobowych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu Danych osobowych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkimi innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na Urządzeniu Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na Urządzenia Użytkownika.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 
 1. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


 • §5 Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w Polityce Prywatności w związku z rozwojem technologii internetowej, ewentualną zmianą prawa w zakresie ochrony danych osobowych lub rozwojem Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Prywatności w ramach Serwisu.